سازمان امور دانشجویان متولی تایید مدارک تحصیلی داوطلبان انتخابات مجلس است


تهران – ایرنا – رییس سازمان امور دانشجویان گفت: این سازمان با هماهنگی و ارتباط سامانه ای برخط با ارکان آموزشی و پژوهشی کشور مسوولیت هماهنگی، راهبری و ارائه تاییدیه صحت مدارک تحصیلی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224417/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA