سازمان برنامه و بودجه از نظام سلامت حمایت کند/ از عملکرد وزارت بهداشت رضایت داریم


تهران – ایرنا – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حال بهداشت و درمان کشور خوب است و از عملکرد وزیر بهداشت رضایت داریم به همین دلیل انتظار است که سازمان برنامه و بودجه هم از نظام سلامت حمایت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971806/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA