ساز و کار تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری‌ها مشخص شد


تهران- ایرنا- دولت مجاز است از طریق اسناد تسویه خزانه نسبت به تسویه بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی تا مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اقدام کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047532/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7