سفرهای استانی و دیدارهای چهره به چهره با مردم یکی از وجوه برجسته دولت سیزدهم است


تهران-ایرنا- نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: منش و رفتار های صادقانه آیت الله رئیسی رئیس جمهوری و ارتباط صمیمی اش با مردم که هم از تاکیدها و توصیه های رهبر معظم انقلاب بوده و هم جزو برنامه ها و خط و مشی دولت سیزدهم است توانسته به بازگشت امید به جامعه کمک شایانی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187346/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87