سوال نماینده تبریز از وزیر علوم درباره عدم توجه به آموزش‌های کاربردی اعلام وصول شد


تهران- ایرنا- عضو هیأت رئیسه مجلس سوال ملی نماینده تبریز از وزیر علوم در مورد علت عدم توجه به توسعه حمایت از آموزش‌های کاربردی و مهارتی مرتبط با مشاغل را اعلام وصول کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963907/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C