شرایط اعمال معافیت مالیاتی در راستای حمایت از فرزند آوری تعیین شد


تهران – ایرنا – اشخاص حقیقی دارای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041023/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86