شرایط ساماندهی استخدام کارکنان دولت به تصویب رسید + متن


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه ساماندهی استخدام کارکنان دولت و به کارگیری نیروها به روش کارمعین و جذب بر اساس گزنیش را تعیین و تصویب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034957/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86