شورای‌ عالی اقتصادی بر تأمین سریع نیاز ارزی فعالان اقتصادی تأکید کرد


تهران- ایرنا- اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بر ضرورت تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مختلف کشور از جمله فعالان اقتصادی تأکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985142/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF