ضرورت تغییر نگرش مدیریت منابع آب از عرضه‌ به تقاضامحوری

ضرورت تغییر نگرش مدیریت منابع آب از عرضه‌ به تقاضامحوری


منبع: https://www.irna.ir/news/84887836/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب در ۹ بند منتشر شد. در این بیانیه که به امضای روسای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، موسسه عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی نهادی ریاست جمهوری رسیده، تصریح شده است که سیاستگذاری در مدیریت منابع آب باید با توجه به سرمنشأهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر پیشران‌های آن تنظیم شود.

براساس این گزارش، در بندهای ۹ گانه این بیانیه بر مواردی چون ضرورت نقش دولت و مجلس در حوزه نظارت و تنظیم‌گری در حوزه آب، جلوگیری از اقدامات عرضه‌محور در راستای تحریک تقاضا و ایجاد توهم پرآبی، توجه به جلوگیری از آسیب به تأمین آب کافی برای نیازهای حیاتی انسان، تأمین آب برای فعالیتهای اقتصادی و تولید غذا، تأمین آب برای زیست‌بوم‌های طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای با منشأ آبی به عنوان چهار مؤلفه امنیت آبی، طراحی و پیاده‌سازی هرگونه مقیاس‌گذاری در حوزه آب بسته به ماهیت مسائل، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، افزایش آگاهی نسبت به بسترهای فرابخشی مؤثر بر آثار جانبی و اثرات برگشتی سیاستها در مواجهه با مسائل پیچیده و بدخیم آبی، راه پایدار مدیریت منابع آبی از طریق مشارکت مؤثر و مسئولیت اجتماعی همه ذینفعان مبتنی بر تسهیم عادلانه و متعادل قدرت و ظرفیت‌سازی‌ها و تعاملات لازم دولت و مجلس به دور از هرگونه تعارض منافع در مسأله آب، تاکید شده است.

بیانیه سیاستی کنسرسیوم  و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب، به روسای قوا و مسئولان ارشد کشور، ارسال شده است.