طرح دوفوریتی مجلس برای تغییر کف و سقف تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی 

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:طراحان این طرح به دنبال آن هستند که کف در نظر گرفته شده برای تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی ۱۵ نفر و سقف تعیین شده برای آن ۲۵ نفر باشد.

اکبر رنجبرزاده در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: طرحی در مجلس با قید دو فوریت تدوین شده که به دنبال تغییر کف و سقف اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.

وی افزود: در حال حاضر کف و سقف تنگ شده برای اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس به ترتیب ۱۹ و ۲۳ نفر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85513786/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%81-%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C