«طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت »با اولویت در مجلس بررسی می شود


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت»موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988723/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C