«طرح شفافیت» بار دیگر به کمیسیون امور داخلی مجلس بازگشت


تهران – ایرنا – طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها» برای بررسی بیشتر بار دیگر به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985347/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA