«طرح ممنوع الخروجی مسئولان پس از دوره مسئولیت» در دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفت


تهران – ایرنا – طرح «ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی» در دستور کار هفته جاری
صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991056/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87