قاطعیت توأم با مدارا، رویکرد رهبر انقلاب در عفو متهمان حوادث اخیر بود


تهران – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب در برخورد با مخالفان را فرصت بازگشت و سعه صدر عنوان کرد و گفت: اما اگر بخواهند بصورت سازمان یافته زمینه آشوب و تشنج را فراهم کنند پس از مدارا، برخورد با آنها قاطع بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020876/%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB