قالیباف: تمام تلاش مجلس جلوگیری از افزایش سقف بودجه بود


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در بررسی بودجه اختصاصی و شرکت‌ها تلاش کرد که سقف افزایش نیافته و حتی ۲.۶ این میزان کاهش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056425/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF