قالیباف: مجلس هرگز از وزیر کشور نخواسته تا معاونش را برکنار کند


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس هیچ وقت از وزیر کشور نخواسته یا فشاری وارد نکرده تا معاون سیاسی خود را تغییر دهد، اظهار داشت:مجلس هیچ وقت نخواست تا معاون سیاسی برکنار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179079/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF