قالیباف: مشکلات آب و هوایی به اندازه موضوع ارز برای مجلس مهم است


تهران -ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات آب و هوایی کشور به میزان مسائل ارزی برای مجلس مهم است و نباید نمایندگان از مسیر کاری خود خارج شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036254/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%87%D9%85