قانون بیمه کارگران ساختمانی مانع اجرای نهضت ملی مسکن شده است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی برای مردم متقاضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن به یک مانع تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104079/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA