قید شیر رایگان مدارس در برنامه هفتم توسعه؛ الزامی انکارناپذیر+راهکارها


ساری- ایرنا- گنجاندن قید شیر رایگان مدارس در برنامه هفته توسعه و تصویب آن، این روزها در مازندران و دیگر نقاط کشور به یک مطالبه عمومی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان ملی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187723/%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7