مجلس با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن صدای مستاجران شد


تهران- ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مستاجر در رها شدگی بازار اجاره‌بها زیرتیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره بها قرار گرفته بود، گفت: مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستاجران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143553/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF