مجلس تأثیر معدل در کنکور را تا سال ۱۴۰۶ به تعویق انداخت
تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب کردند که کنکور سال های ۱۴۰۳، ۴ و ۵ به شیوه کنکور سال های قبل از ۱۴۰۲ برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232549/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA