مجلس نتوانست در مورد «ساز و کار بازپرداخت بدهی دولت» تصمیم بگیرد


تهران- ایرنا – نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نتوانستند در مورد ساز و کار بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی تصمیم‌گیری کنند و این بند را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243150/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF