مجلس چگونکی انتخاب و وظایف هیات نظار بانک مرکزی را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند.

نمایندگان در بند (ج) مقرر کردند که اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد. ‌

بر اساس بند (الف) ماده ۱۷ این طرح هیأت نظار مرکب از یک رئیس و چهار عضو از میان حسابرسان خبرة مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. ‌

طبق  بند (پ) رئیس هیأت نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.

نمایندگان در بند (چ) بانک مرکزی را موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کنند.     ‌

طبق بند (ح) آیین‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد. ‌


منبع: https://www.irna.ir/news/84869397/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

نمایندگان در بند (ث)، مقرر کردند که رئیس کل موظف است نسخه‌ای از کلیه تصمیمات، اسناد و گزارش‌های مرتبط با عملکرد بانک مرکزی را بلافاصله پس از تهیه یا تصویب به هیأت نظار تسلیم نماید. ‌

بر اساس بند (ت) نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی موظفند حداکثر ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا  در دستور کار مجمع قرار گیرد.

در بند (ب) وظائف هیأت نظار تشریح شد که طبق آن حسابرسی صورت‌های مالی بانک و تهیه گزارش‌های مربوط، رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و تهیه گزارش تغییرات، تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات و تفریغ بودجه بانک مرکزی از جمله این وظایف است.