مجلس کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان را تصویب کرد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077572/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF