معاون بنیادمسکن استان تهران: ۱۰۰میلیاردتومان برای بازنگری طرحهای روستایی مصوب شد


شهرری – ایرنا – معاون عمرانی بنیاد مسکن استان تهران گفت: مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات محرومیت زدایی برای بازنگری در وضعیت روستاهای استان تهران مصوب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037732/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C