مقابل صاحب نفوذان برای حسابرسی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی محکمتر از قبل می‌ایستیم


تهران- ایرنا- رییس دیوان محاسبات کشور گفت: به صراحت می گویم که اگر مقابله افراد صاحب نفوذ برای حسابرسی از شرکت های دولتی و شبه دولتی تداوم داشته باشد، حتماً محکم تر از گذشته مقابلشان خواهم ایستاد و در صورت لزوم، نام آنها را نیز افشا خواهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074503/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C