مواد مغایر با اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی در برنامه هفتم توسعه حذف می‌شود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون در تلاش است تا موارد الحاقی برنامه که مغایر با اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی است، حذف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85239776/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B7%DB%B5-%D9%88-%DB%B7%DB%B4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81