موشک فتاح نشانه اقتدار درون زا و هوشمندی ایرانیان در عرصه دفاعی است


تهران – ایرنا – نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: موشک فتاح نشانه اقتدار درون زا و هوشمندی ایرانیان در عرصه دفاعی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132361/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C