مُهر تایید مجلس بر مولد سازی دارایی‌های دولت/ ساز و کار واگذاری‌ها تعیین شد


تهران- ایرنا- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده شد،نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان ‌برنامه‌ و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042570/%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7