میرکاظمی: منابع بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است، گفت: دولت با مدیریت هزینه ها و پیش بینی منابع قابل وصول، بودجه را مدیریت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006058/%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA