نرخ تورم و رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه تعیین شد


تهران – ایرنا -نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ تورم را ۹.۵ و نرخ رشد نقذینگی را ۱۳.۸ در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240188/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF