نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد


تهران- ایرنا- در راستای تعیین نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲، مقرر شد گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به این نیروگاه‌ها با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی در هر ماه محاسبه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043109/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF