نظام سلطه وادار به پذیرش شروط ایران شد/ رئیسی حضوری مقتدرانه در سازمان ملل خواهد داشت


تهران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پشت سر گذاشتن اغتشاشات از یک سو و عضویت ایران در شانگهای و بریکس از سوی دیگر موجب شده است که نظام سلطه وادار به پذیرش شروط ایران شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231688/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87