نماینده بافق: هیات رئیسه مجلس اجازه ندارد نطق نمایندگان را حذف کند


تهران – ایرنا – نماینده مردم بافق در مجلس در تذکری آیین نامه ای به هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که آنها حق ندارند امکان نطق نمایندگان را در جلسات دو شیفتی حذف کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117329/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81