نماینده مجلس: دانشگاه‌ محور دانش بنیان کردن بخش کشاورزی و دامپروری است


شیراز-ایرنا-رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی و دامپروری باید با محوریت دانشگاه‌ها باشد گفت: با توجه به جایگاه دانشگاه شیراز در بین دانشگاه‌های کشور و ظرفیت‌های بی‌نظیری که در دو دانشکده کشاورزی و دامپروری وجود دارد بایستی از این قابلیت به عنوان یک فرصت استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974208/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C