نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه گفتند؟


تهران – ایرنا – اصلاح ساختاری بودجه، توجه به درآمدهای پایدار، پرهیز از کسری بودجه و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از جمله محورهای مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در صحن مجلس بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005813/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF