نیکبخت گزینه مناسب و شایسته‌ای برای سکانداری وزارت جهاد کشاورزی است


تهران- ایرنا – نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی سابقه خوب و تجارب ارزنده‌ای را در کارنامه کاری خود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142227/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C