«واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی» از مالیات معاف شد


تهران – ایرنا – «واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969750/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF