وزارت بازرگانی بدون تشکیلات جدید نیروی انسانی ایجاد می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: وزارت بازرگانی بدون ایجاد تشکیلات جدید نیروی انسانی و ساختاری تشکیل می‌شود و قرار نیست بار مالی اضافی برای دولت داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116218/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF