وزارت نیرو مکلف به تامین هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی شد


تهران- ایرنا- با تصویب مجلس شورای اسلامی وزارت نیرو مکلف به تامین زیرساخت‌ها و هزینه‌های مربوط به انتقال برق تولیدی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198407/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C