وزیر پیشنهادی صمت در دوران تحریم امتحان خود را پس داده است


سبزوار- ایرنا- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مدیری موفق است که آزمون خود را دوران سخت تحریم به خوبی پس داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128544/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA