وزیر کشور: برنامه تحول جمعیت با عنوان «مسیر نجات» تدوین شد


تهران-ایرنا- وزیر کشور با بیان اینکه دستور العمل‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شده، طراحی و تدوین برنامه تحول راهبردی جمعیت و فرزند آوری با عنوان مسیر نجات تدوین شده است،گفت:در استان های شمالی و سمنان وضعیت جمعیتی وخیم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968694/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF