پیام سفر رییس جمهور به چین، توانایی ایران برای حضور در بلوک‌بندی آسیا است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیام سفر رییس جمهور به چین را توانایی ایران در بلوک بندی آسیا توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی از توسعه روابط با غرب هم استقبال می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030165/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C