کلیات طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها تصویب شد


تهران- ایرنا- کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، کلیات طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها را تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231965/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF