کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر اساس کفایت، ضرورت و قابلیت تصویب شد


تهران – ایرنا – رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: لایحه بودجه سال آینده با توجه به معیارهای کفایت، ضرورت و قابلیت با آرای ۷۰ درصدی کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006090/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF