کیومرث هاشمی اشراف کاملی به عرصه ورزش کشور دارد


تهران – ایرنا – نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اشراف کاملی به این عرصه دارد و می تواند با بهره از مدیران موثر سبب رشد فزاینده ورزش کشور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229022/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF