گام عملی دولت برای ارتقای کرامت مرزنشینان؛ کلیات لایحه ساماندهی کولبری تصویب شد


تهران- ایرنا- کلیات لایحه ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ملوانی تصویب شد تا تجارت مرزی با ثبت واردات در سامانه‌های گمرکی، از بخش غیرشفاف به بخش شفاف اقتصاد کشور منتقل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206630/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C