گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۱ در دیوان محاسبات نهایی شد


تهران-ایرنا-جلسه پایانی بحث و تبادل نظر پیرامون بررسی نقطه نظرات کارشناسی دیوان محاسبات در پیوست تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ به ریاست دستغیب و با حضور دادستان، معاونین فنی، مستشاران و مشاورین رئیس کل این نهاد نظارتی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85215494/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF