گزارش موافقت کمیسیون‌های عمران و کشاورزی با رای اعتماد به بذرپاش قرائت شد


تهران-ایرنا- گزارش کمیسیون‌های عمران و کشاورزی در خصوص تایید صلاحیت‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی در صحن علنی مجلس قرائت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963573/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4