گزارش وزیر بهداشت درباره افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از گزارش وزیر بهداشت و درمان به این کمیسیون درباره بهبود وضعیت تعرفه پرستاری و افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967416/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C